Hostwinds 教程

寻找结果为:


目录


Drupal 6
Drupal 7
Drupal 8

在Drupal中启用缓存

标签: Drupal 

Drupal 6
Drupal 7
Drupal 8

要在您的Drupal安装中启用缓存,请登录到您的Drupal管理区域,然后按照您的Drupal版本进行操作。

Drupal 6

  1. 转到配置>性能。
  2. 在"缓存模式"部分中,选择"正常"。
  3. 在"块缓存"部分中,选择"启用"。
  4. 单击"保存配置"按钮。

Drupal 7

  1. 转到配置>性能。
  2. 在"缓存"部分中,单击标记为"缓存块"的复选框。
  3. 单击"保存配置"按钮。

Drupal 8

  1. 转到配置>性能。
  2. 在"缓存"部分中,选择下拉列表并选择所需的缓存时间。

撰写者 Hostwinds Team  /  十月 7, 2019